Sotning

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Då en en stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar har sotningen stor betydelse. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för uppkomst av brand och skade-verkningarna minimeras.

UPPDELNING MELLAN SOTNING OCH BRANDSKYDD

Tidigare genomfördes sotning och brandskyddskontroll vid ett och samma tillfälle. Undantaget har varit gaseldade anläggningar som inte omfattas av rengöringsmomentet. Enligt nya lagbestämmelser sker nu en uppdelning av dessa båda moment vilket innebär att sotning och brandskyddskontroll fortsättningsvis kommer att ske med olika tidsintervall. 

LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004.

I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt angivna bestämmelser i de fastigheter som finns i kommunen.

Sotningstaxa