Sota själv 

Den händige har möjlighet att ta hand om sin sotning på sitt småhus och fritidshus själv. Men först måste man ansöka om egensotning hos Jämtlands räddningstjästförbund.

Den nya lagen säger att det är upp till kommunen att avgöra om en fastighetsägare själv ska få sköta sotningen på egen fastighet.

Kravet för att få ta hand om sotningen själv, är att sotningen genomförs på ett, som lagen konstaterar, ”ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt”. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften.

Kommunen ställer även krav på att en brandskyddskontroll utan avvikelser måste utföras innan så kallad egensotning beviljas. I samband med att brandskyddskontrollen utförs, ska den sökande visa att han eller hon både tekniskt och fysiskt kan utföra sotningen på ett godtagbart vis. Fungerar inte sotningen så återkallas egensotningstillståndet vid kommande brandskyddskontroller.

KRAV PÅ GENOMFÖRD UTBILDNING

Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet. Kommunen ställer krav på att egensotaren måste genomgå en kurs, till exempel en studiecirkel. Svenska Brandförsvarsföreningen har därför tagit fram ett utbildningspaket för just egensotning.